پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (903)

2-1-2-2- محدودهاصلآزادیقراردادی362-1-2-3- موانعاصلآزادیقراردادی39 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (396)

3-3 –جمع بندی:69فصل 470روش حل و نتایج عددی714-1- مقدمه:714-2- بهینه‌سازی و معرفی انواع مختلف روش‌های آن:714-3- مروری کوتاه بر علت استفاده از نرم افزار لینگو به جهت تعیین بهینگی :724-4- پارامتر های شبیه سازی:734-5- مدل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (398)

2-8-3-مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با تقسیم تحویل302-8-4- مسیریابی وسیله نقلیه با تحویل و جمع آوری332-8-5- مسأله مسیریابی دورهای وسایل نقلیه342-8-5-1 تعریف ریاضی مسأله مسیریابی دوره ای وسایل نقلیه (PVRP)352-8-5-2- مدل ریاضی PVRP372-8-6- مسأله مسیریابی وسایل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (399)

2-1-4-3- مدیریت روابط252-1-5- راهبرد زنجیره‌ی تأمین و خلق ارزش252-1-6- بهره وری زنجیره‌ی تأمین: دو مثال موردی262-1-7- پیش نیاز متحول ساختن زنجیره‌ی تأمین292-2- مفاهیم و ادبیات مهندسی ارزش312-2-1-تعریف مهندسی ارزش332-2-2- تعریف برنامه‌ریزی ارزش382-2-3- تعریف شاخص ارزش382-2-4- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (400)

2-10-6- آموزش و پژوهش582-10-7- مدیریت زیست محیطی592-11- پیشینه تحقیق602-11-1- مطالعات خارجی602-11-2- مطالعات داخلی632-12- صنایع غذایی652-12-1- مصرف انرژی و سوخت672-12-2- آلودگی آب در اثر صنایع غذایی682-12-3- بسته بندی مواد غذایی692-13- معرفی شرکت های مورد مطالعه702-13-1- معرفی Read more…

By 92, ago