مقالات و پایان نامه ها

b (933)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : بازاريابي موضوع: تاثير کشور سازنده نام تجاري بر ارزش ويژه برند ( مطالعه موردي : صنعت آسانسور) Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (923)

دانشكده ادبيات پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته ي ادبيات عرب البنيات الأسلوبية في دعاء كميل بن زياد توسط: زينب مزرعه استاد راهنما: دکتر مينا پيرزادنيا استاد مشاور: دکتر مالک عبدي شهريور1393 الشكرلله أولاً وآخراً أتقدم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (934)

u دانشگاه علامه طباطبائي دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه جهت دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي بررسي رابطه ميان بانکداري الکترونيک و کنترل نقدينگي در بانک رفاه استاد راهنما دکتر محمدجواد محققنيا استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (924)

دانشگاه اروميه دانشکده منابع طبيعي گروه شيلات و آبزيان پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي منابع طبيعي- تکثير و پرورش آبزيان عنوان : اپتيمم سازي غني سازي آرتميا اروميانا و آرتميا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (925)

دانشگاه علام? طباطبايي دانشکد? الهيات و معارف اسلامي پايان نام? دور? کارشناسي ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامي شبهه ابن‌کمّونه؛ پيشينه و تحليل پاسخ‌ها محمدحسين صفايي استاد راهنما: جناب آقاي دکتر سعيد انواري استاد مشاور: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (915)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه دامغان دانشكده زيست شناسي پايان‌نامه كارشناسي ارشد زيست شناسي (فيزيولوژي گياهي) بررسي فيتوشيميايي و ارزيابي خواص ضد ميکروبي عصارههاي متانولي چند نوع گونه گياهي عليه باکتريهاي گرم مثبت و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (916)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده هنر و معماري ، گروه پژوهش هنر پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: پژوهش هنر عنوان: جستاري برجايگاه و کاربرد معابد آناهيتا در دنياي باستان استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (917)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز پايان‌نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد M.A رشته و گرايش علوم سياسي عنوان منظومههاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه استاد راهنما دکتر محمّدکاظم کاوه پيشقدم استادان مشاور دکترعلياکبر ايزدپرست دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (918)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز پايان‌نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد M.A رشته و گرايش علوم سياسي عنوان منظومههاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه استاد راهنما دکتر محمّدکاظم کاوه پيشقدم استادان مشاور دکترعلياکبر ايزدپرست دکتر Read more…

By 92, ago