مقالات و پایان نامه ها

b (924)

دانشگاه اروميه دانشکده منابع طبيعي گروه شيلات و آبزيان پايان نامه جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي منابع طبيعي- تکثير و پرورش آبزيان عنوان : اپتيمم سازي غني سازي آرتميا اروميانا و آرتميا Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (923)

دانشكده ادبيات پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته ي ادبيات عرب البنيات الأسلوبية في دعاء كميل بن زياد توسط: زينب مزرعه استاد راهنما: دکتر مينا پيرزادنيا استاد مشاور: دکتر مالک عبدي شهريور1393 الشكرلله أولاً وآخراً أتقدم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (922)

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت پايان نامه جهت دريافت مدرک کارشناسي ارشد آموزش پرستاري (گرايش داخلي جراحي) عنوان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (921)

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت پايان نامه جهت دريافت مدرک کارشناسي ارشد آموزش پرستاري (گرايش داخلي جراحي) عنوان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (920)

دانشگاه آزاد اسلامي پرديس تحصيلات تکميلي علوم و تحقيقات گيلان گروه الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.A” موضوع : بررسي تجارت الکترونيک از Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (919)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده علوم انساني گروه آموزشي جغرافيا پايان‎نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: جغرافياي طبيعي، گرايش: ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي محيطي عنـوان: بررسي محدوديت‌هاي ژئومورفولوژيكي در توسع? فيزيكي شهر بندر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (918)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز پايان‌نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد M.A رشته و گرايش علوم سياسي عنوان منظومههاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه استاد راهنما دکتر محمّدکاظم کاوه پيشقدم استادان مشاور دکترعلياکبر ايزدپرست دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (917)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز پايان‌نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد M.A رشته و گرايش علوم سياسي عنوان منظومههاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه استاد راهنما دکتر محمّدکاظم کاوه پيشقدم استادان مشاور دکترعلياکبر ايزدپرست دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (916)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده هنر و معماري ، گروه پژوهش هنر پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش: پژوهش هنر عنوان: جستاري برجايگاه و کاربرد معابد آناهيتا در دنياي باستان استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (915)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه دامغان دانشكده زيست شناسي پايان‌نامه كارشناسي ارشد زيست شناسي (فيزيولوژي گياهي) بررسي فيتوشيميايي و ارزيابي خواص ضد ميکروبي عصارههاي متانولي چند نوع گونه گياهي عليه باکتريهاي گرم مثبت و Read more…

By 92, ago