–412

چکیدهسهفصل اول : مقدمه و کلیات11-1. مقدمه21-2.هدف41-3. طبقه بندی آلگها61-3-1. سيانوباكتري ها يا جلبك هاي سبز – آبي61-3-2. كلروفيت ها-جلبك هاي سبز61-3-3.كريسوفيتا- دياتومه ها71-3-4. كريسوفيتا-جلبك هاي قهوه اي-طلايي81-3-5.رودوفيتا- جلبك هاي…

–408

در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژيکی در ارتباط با مديريت و حفاظت از اکوسيستم‌های طبيعي، شناخت و بررسی پوشش گياهی بسيار مهم است. بررسی اکولوژيکی پوشش گياهی جنگل‌های زاگرس…

–407

اما به پاسداشت ذره‌اي از الطاف خداوند و عشق شما، بر خود واجب ميدانم که به محضرتان تقديم نمايم؛شما دو فرشتهاي که از خواستههايتان گذشتيد، سختيها را به جان خريديد…

–404

فصل اول: مقدمه و کلیات1-1-مقدمه………………………………………………………………………………….11-2-کلیات………………………………………………………………………………….51-2-1- بررسی عمومی آرتمیا……………………………………………………………….51-2-2- تاریخچه آرتمیا…………………………………………………………………….51-2-3- اهمیت اقتصادی آرتمیا……………………………………………………………..61-2-4- مزایای استفاده از آرتمیا برای پرورش دهندگان و آبزیان…………………………………71-2-5- کاربرد آرتمیا در تغذیه آبزیان………………………………………………………..71-2-5-1- سيست هاي پوسته…

–403

در معرض پلاسما قرار دادن پلیمرها باعث ایجاد تغییراتی درسطح آن می‌شود و برخی از خواص آن را برای استفاده در صنعت بهبود میبخشد از آن جمله می توان به…

–390

در این پایان نامه با استفاده از مطالعات QSAR بر روی مشتقات ساختارهای مناسب برای درمان دیابت انتخاب و ساخت دارو از روی مناسب ترین ساختار ها به دارو ساز…

–388

بسته بندیهای زیستی حاصل از بیوپلیمرهای خالص دارای سرعت زیست تخریب پذیری بالاتری نسبت به فیلمهای آلیاژ شده میباشند ولی کیفیت مکانیکی و نفوذپذیری آنها به نسبت پایین تر است…

–387

جدول(1-3): مقايسه جذب فيزيكي و شيميايي13جدول )3-1( . مربوط به ستون 4 سانتي متر58جدول) 3-2(. مربوط به مدل توماس براي ستون 4 سانتي متر59جدول )3-3(. مربوط به مدل يون نلسون…

–382

3- اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و…

–370

امضاء استاد راهنما:بسمه تعالیدانشکده علوم پایه *********************************************************(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)کد شناسایی پایان نامه : نام واحد دانشگاهی : واحد تهران مرکزی کد…